Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v súvislosti so spracovaním osobných údajov a poučení subjektov údajov (ďalej jen „GDPR“).

Kto sme?

Osobné údaje návštevníkov našich stránok spracúva spoločnosť Proakt s.r.o., IČO: 50913093, sídlo: Budovateľská 34, 080 01 Prešov, Slovensko. E-mailový kontakt: info@aquagrass.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“). Týmto v súlade s čl. 12 aj. GDPR informuje subjekty údajov o spracovaní ich osobných údajov a o ich právach.

Aké osobné údaje spracúvame

Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom je príslušný subjekt údajov správcovi poskytnutý v súvislosti s uzavretím zmluvného alebo iného právneho vzťahu so správcom alebo správcom získal oprávnene od tretej osoby alebo oprávnene zhromaždil inak a spracuje ich v súlade s platnými právnymi predpismi alebo k plnením zákonných povinností správcu. Subjektom údajov je fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú.

Aby sme vám mohli ponúknuť, predať a doručiť tovar a služby a plniť si všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, ako aj aby sme vám mohli zasielať informácie o produktoch a službách a obracať sa na vás s prieskumom trhu, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, kontaktný telefón, e-mail, doručovacia adresa, fakturačná adresa, obchodná spoločnosť (u podnikajúcich fyzických osôb), IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie.

Účel spracovania vašich osobných údajov

Pri plnení zmluvy so subjektom údajov. Z dôvodu splnenia právnych povinností vzťahujúcich sa na správcu. Vaše osobné údaje spracúvame za účelom ponukového konania, uzatvorenia zmluvy cez internet a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie.

Ako spracúvame vaše osobné údaje

Spracovanie osobných údajov vykonáva správca. Spracovanie je vykonávané v jeho prevádzkových priestoroch, pobočkách a sídle správcu jednotlivých poverených zamestnancov správcu, prípadne spracovateľom. Ku spracovaniu dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, prípadne i manuálnym spôsobom v osobných údajoch v listinnej podobe za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týchto okolností sa nesmie zabrániť neoprávnenému alebo nehodnému prístupu k osobným údajom, ich zmenám, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, neoprávnenému spracovaniu a inému zneužitiu osobných údajov. Verejné subjekty, ktoré môžu byť osobné údaje sprístupnené, sú riadne preverené, zmluvne zabezpečené ich rešpektovanie k právam
subjektov údajov na ochranu osobných údajov a súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

V súlade s lehotami uvedenými v príslušných zmluvách, vo vnútorných predpisoch správcu alebo príslušných právnych predpisoch ide vo všetkých prípadoch spracovania osobných údajov o obdobie nevyhnutne potrebné na zabezpečenie práv a povinností plynúcich tak zo zmlúv oprávnených záujmov, ako aj z príslušných právnych predpisov.

Účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov. Kúpne zmluvy sa uchovávajú dobu trvania zmluvy a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr.
reklamácie a čas stanovený legislatívou SR a EÚ. V prípade ponukových konaní a cenových ponúk sa osobné údaje uchovávajú po dobu trvania tohto
konania alebo platnosti cenovej ponuky, čo je obvykle 30 dní. Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov. Dokumenty týkajúce sa súdnych sporov sa uchovávajú po dobu 10 rokov.

Aké máte práva k poskytovaniu osobných údajov

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email info@aquagrass.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov podľa §100 zákona 18/2018 Z.z. SR, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

V súlade s čl. 12 GDPR informuje správcu subjektu údajov o práve na prístup k osobným údajom a k nasledujúcim informáciám: účelu spracovania, kategórii dotknutých osobných údajov, príjemcovi alebo kategórie príjemcov, ktorých osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, plánovaná doba, po ktorej budú osobné údaje uložené, všetky dostupné informácie o zdrojoch osobných údajov, ak nie sú získané údaje od subjektu, skutočnosti, či dochádza k automatizovanému
rozhodnutiu vrátane profilovania.
Každý správca alebo spracovateľ vykoná spracovanie osobných údajov, ktoré sú v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, najmä ak osobné údaje nepresné vzhľadom na účel ich spracovania, môže: požiadať správcu o vysvetlenie, požiadať, aby správca odstránil takto vzniknutý stav. Hlavne sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenia alebo vymazania osobných údajov. Ak je žiadosť subjektu údajov zistená oprávnene, správca odstráni bezodkladne chybný stav. Ak správca nevyhovie žiadosti subjektu údajov, má subjekt údajov právo obrátiť sa priamo na dozorný úrad, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov. Subjekt údajov má právo obrátiť sa svojím podnetom na dozorný úrad priamo bez predchádzajúcich krokov. Správca má právo na poskytnutie informácií požadovať primeranú náhradu, ktorá nepresahuje náklady nevyhnutné na poskytnutie informácií.

Cookies

Webové stránky môžu používať technológiu zvanú „súbory cookies“. Súbory cookies sú malé textové súbory obsahujúce informácie, ktoré do vášho počítača uloží webová stránka, ktorú navštevujete. Slúžia na zvýšeniw funkčnosti webových stránok a pomáhajú nám analyzovať ich využitie.

V súlade s Rozsudkom Súdneho dvora EU (SDEU) zo dňa 1. októbra 2019 vo veci C-673/17. V súlade s povinnosťami stanovenými v čl. 13 bod 1 písm. e) a v čl. 13 bod 2 písm. a) nariadenia (EU) 2016/679(GDPR). Podľa pokynov EDPB č.5/2020 o súhlase podľa naríadenia 2016/679(GDPR) zo dňa 4.5.2020.

Na stránke www.aquagrass.sk využívame Google Analytics. Je to analytický nástroj, ktorý pomáha vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci tieto stránky používajú. Tieto súbory zhromažďujú informácie a štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov v službe Google. Hlavný súbor cookie, ktorý používa služba Google Analytics, je súbor__ga. Informácie o tom, ako sa webová stránka používa, vygenerované prostredníctvom súborov cookies, t.j. štandardné internetové záznamy (vrátane vašej IP adresy) a informácie o správaní používateľa v anonymnej podobe, sa zasielajú spoločnosti Google, ktorá ich uloží aj na serveroch v USA. Pred odoslaním vašej IP adresy spoločnosti Google ju anonymizujeme. Podľa podmienok poskytovania služby Google Analytics nebude spoločnosť Google spájať IP adresu dotknutej osoby so žiadnymi inými údajmi, ktorými disponuje. Pokiaľ chcete zablokovať odosielanie anonymných štatistík pomocou nástrojov Google Analytics, môžete k tomu využiť plugin poskytovaný spoločnosťou Google. Tento plugin je potrebné stiahnuť a nainštalovať do Vášho prehliadača. Pre viac informácií o Google Analytics cookies navštívte oficiálnu stránku Google Analytics.

Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa: 4. februára 2023. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. O každej zmene budete informovaný prostredníctvom našich webových stránok, prípadne e-mailom.